Dear customer, please login or create an account

Ontwikkeling

Onze kinderopvang is zo georganiseerd dat kinderen zich veilig voelen en  geborgenheid ervaren in de opvangsituatie. Hierdoor zullen kinderen zich beter ontwikkelen. 

Wij doen dit door

– Kinderen individuele aandacht te geven en structuur te bieden. We eten, drinken, spelen en rusten op vaste tijden van de dag voor de structuur. Er word tijd vrij gemaakt voor het individuele kind. We doen activiteiten waarbij de kinderen individueel aandacht krijgen. Baby’s geven we voeding in onze armen. De oudere kinderen krijgen individuele aandacht doordat de medewerker om de beurt bij de kinderen is. Aan tafel word er aan de kinderen individueel gevraagd om hun verhaal te vertellen. Ook tijdens de verschoonmomenten nemen we de tijd om individuele aandacht aan het kind te schenken. Indien kinderen het moeilijk hebben met afscheid zullen we de kinderen bij staan. We nemen de kleinstekinderen op schoot of nemen de oudere kinderen mee naar een vaste plek om afscheid van de ouders te nemen. We kroelen, knuffelen vaak met de kinderen of geven een dikke duim of hight five.

Individuele aandacht kan ook de hand op hun bol zijn of de begroeting en afscheid iedere dag op het kinderdagverblijf en/of op school, of de high five als er iets goed gaat of de ‘dikke duim’.

Een vast ritme heeft ook te maken met de duidelijke regels voor kinderen. Wat mag wel en wat mag niet? We zijn daar bij RDV-Kids eenduidig in zodat het kind weet waar het aan toe is.

– Er is respect en er wordt geluisterd naar het kind. Zodat het kind het gevoel heeft dat hij serieus genomen wordt en zich daardoor ook veilig in zijn omgeving gaat voelen. Indien kinderen graag iets ‘zelf’ willen en het verantwoordelijk is dan laten we het hun zelf doen. Kinderen doen dingen graag zelf. Hun vertrouwen groeit door dingen zelf te doen.

Kinderen vinden het vaak leuk om zelf hun brood te smeren of hun bord naar de vaatwasser te brengen. Ook het wassen van je handen na wc bezoek is vaak een activiteit die kinderen graag zelf willen doen.

Eigen tempo

Elk kind ontwikkeld zich op eigen wijze, in zijn eigen tempo en naar eigen behoeften.

Als kinderen geen sterke drang hebben om zich te ontwikkelen zijn wij actiever in onze benadering. Om zich optimaal te ontwikkelen tot een zelfstandig mens is het nodig dat een kind met vertrouwen de wereld tegemoet kan treden, zich veilig voelt om op onderzoek uit te gaan en de kans krijgt dingen uit te proberen. Spelen is plezier hebben, spelen is leren en bovenal genieten van het kind zijn. Stimulans en ondersteuning van kinderen onderling en professionele ondersteuning van volwassenen zijn hierbij basisvoorwaarden. Wij bieden kinderen leeftijds- en kunnen gerichte activiteiten en de daarbij behorende professionele ondersteuning om zichzelf te ontwikkelen.

 

Wanneer een pedagogisch medewerker in haar observerende rol constateert dat er mogelijk sprake is van een ontwikkelingsachterstand is het haar taak om hierop te anticiperen. Indien er mogelijk sprake is van een ontwikkelingsachterstand zal er door middel van observatie bekeken gaan worden of de constatering juist is. Indien dit juist is zullen de ouders op de hoogte gesteld gaan worden. Met de ouders word een eventuele plan van aanpak besproken. Indien de mogelijk ontstane achterstand niet met behulp van extra individuele aandacht door de pedagogische medewerkers ingehaald kan worden, wordt met de ouders extra hulp ingezet of een doorverwijzing besproken om er vroegtijdig bij te zijn.

Overdracht naar school

Als de kinderen naar de basis school gaan zullen we een overdracht maken voor de school met de ontwikkeling van uw kind. Zo kan de school met de juiste informatie aan de slag.

Agenda

Het hele jaar doen wij thema’s. Zo leren wij kinderen omgaan met onze feestdagen en onze normen en waarden. De wat oudere kinderen leren wij verbanden te leggen door middel van thema’s.

Aan de thema’s word gewerkt door middel van knutselen, voorlezen, spelletjes en andere activiteiten met en over het thema.
Maar ook uitstapjes zoals met dierendag naar de kinderboerderij of muziek maken met het thema muziek. Onze pedagogisch medewerkers prikkelen door allerlei activiteiten de zintuigen van uw kind. Ook met de oudste kinderen hebben wij thema’s

Copyright © 2015-2023 RDV Kids